Om Spräckmedel

Vi har leverera spräckmedel (kallas även Snigeldynamit) till den Svenska marknaden sedan 2017 och har normal ett antal ton i lager för omedelbar leverans. Spräckmedlet levereras i 5 kg påsar i kartonger om 4 påsar. Beställ Spräckmedel.

Spräckmedel/Snigeldynamit kan användas för att spräcka sten, berg och betong. Fördelarna jämfört med sprängning är att inga tillstånd krävs samt att man kan spräcka tätt inpå befintlig bebygelse och i befintliga byggnader och utan några efterbesiktningskrav. Precisionen jämfört med sprängning är mycket högre och man kan enkelt och snyggt spräcka exakt den mängd berg man vill få bort.

Många entreprenörer föredrar spräckmedel/snigeldynamit framför hydraulisk spräckning (Darda) eftersom metoden är mindre tidskrävande. Borrdjup på flera meter kan fyllas med spräckmedel/snigeldynamit och lämnas att spräckas medan man kan fortsätta med nästa borrjobb.

Spräckmedel kräver minst 30mm och helst 40mm hål. Borrningen kräver därför bergborrmaskin. Borrning med SDS borrhammare blir både tungt för kroppen och ger oekonomiskt borrslitage. Bergborrmaskiner finns hos många uthyrningsfirmor och är enkla att använda.

Hur man gör

Gnejsgranits Spräckmedel är enkelt att använda. Bruksanvisning finns att ladda ner. Borra hål enligt anvisningarna och blanda pulvret med vatten i en hink (använd borrmaskin med betongvisp) och fyll hålen ända upp. Används angiven mängd vatten får det färdigblandade spräckmedlet en filmjölksliknande konsistens och rinner enkelt ner i hålen. En avskuren petflaska blir en lagom tratt. Spräckningen kan variera i tid från ett par timmar till flera dygn beroende på temperatur och blandning. Använd ej mer vatten än angivet i bruksanvisningen. Önskas en tjockare och mindre rinnig konsistens för t.ex. sprucket berg eller horisontella hål, är det möjligt att minska vattenmängden något utan minskad spräckkraft.

Omedelbart när spräckmedlet/snigeldynamiten är blandad börjar reaktionen och inom några minuter börjar spräckmedlet övergå i fast form under värmeutveckling. Blanda därför en 5 kg påse åt gången och häll omedelbart ner spräckmedlet i hålen.

Åtgång vid spräckning av 1m3 berg är ca: 15 kg Spräckmedel.

Borrmönster

Normalt borrar man i rutmönster med 7 – 10 gånger håldiametern mellan borrhålen. Tänk på att sten är tungt och att tätare hålmönster resulterar i mindre bitar, vilket kan vara en fördel vid bortforsling. Skall materialet återanvändas som byggnadsmaterial eller om avslutet på berget skall formas till t.ex. en vägg borrar man istället en rad med något tätare hålmönster för att få en kontrollerad spricka längst hålraden.

Spräckning av stenar

Stenar, oavsett storlek, kan enkelt spräckas med spräckmedel. Eftersom en sten, till skillnad från fast berg, har fria sidor åt alla håll krävs ingen speciell planering av borrhålens placering. Borra till ca 80% av stenens djup och med 7 – 10 gånger håldiametern mellan borrhålen och från stenens  kanter. Det går även att klyva stenen på ett kontrollerat sätt genom att borra en rad med hål där avståndet mellan hålen understiger avståndet till närmaste kant.

Spräckning av berg

Vid spräckning av berg är det fördelaktigt om man kan skapa och behålla en fri sida som berget kan spricka ut mot. Finns inget naturligt utfall kan man genom att luta de första hålraderna skapa ett utfall. Detta gäller även vid spräckning för rörgravar och dylikt i plana berghällar. Borra 10 – 20 cm djupare än tänkt botten och med 7 – 10 gånger håldiametern mellan hålen. Det går utmärkt att spräcka tätsömar och skapa raka väggar i berget.

 

Spräckning, Rivning av betongkonstruktioner

Spräckmedel är en beprövad metod för ljudlös och dammfri spräckning av betongkonstruktioner som tex betongplattor och betongfundament. Metoden är säskilt lämplig i känsliga miljöer som t.ex inne i befintliga byggnader där det är olämpligt och svårt att arbeta med hydraulhammare. Vid spräckning av armerad betong bryts delar av armeringen av spräckmedlet, men vanligen måste armeringen klippas eller skäras med vinkelslip eller skärbrännare allteftersom den friläggs.

Produktbeskrivning

Gnejsgranits Spräckmedel saluförs i två typer anpassade för två olika temperaturintervaller och för borrdiametrar från 30 – 40 mm. Används håldiametrar över 40 mm kan kritisk temperatur nås redan innan den högsta angivna temperaturen och man bör överväga att använda Typ II redan från 10⁰C:

Typ II +10 ⁰C – +25 ⁰C i borrhål

Typ III -5 ⁰C – +15 ⁰C i borrhål

Reaktionen går långsammare och tidsåtgången ökar med ungefär  2 gånger för varje 5 °C lägre temperatur. Även vid minskning av håldiameter från 40 mm till 30 mm ökar tidsåtgången med ungefär det dubbla.

Det är temperaturen i borrhålet som avses och alltså inte den omgivande lufttemperaturen. Varje typ är långsamare vid lägre temperatur, samt närmar sig kritisk temperatur för ångbildning och urblåsning vid den högsta angivna temperaturen. Tiden för sprickbildning varierar vanligtvis från 4  till 24 timmar och beror främst på håldiameter och temperatur. Vänta gärna ytterligare 2 dygn så kommer sprickorna att vidga sig och stenen bli lättare att avlägsna.

Utblåsning och ögonskador

Den aktiva beståndsdelen i de på den svenska marknad saluförda spräckmedlen, till exempel: Snigeldynamit , Stenspräck, Snigamit , Smygdynamit , Demex, Splitx och Sprängaren är osläkt kalk (kalciumoxid). Osläkt kalk är frätande och kan ge permanenta ögonskador. Det är därför mycket viktigt att använda skyddsglasögon vid arbete med spräckmedel. Säkerhetsföreskrifter finns i Säkerhetsdatabladet.

Kalciumoxid (osläckt kalk) reagerar med vatten och övergår under värmeutveckling och volymutvidgning till Kalciumhydroxid (släckt kalk). Sker reaktionen i ett borrhåll i sten eller betong kommer volymutvidgningen att skapa ett tryck som vida överstiger materialets draghållfasthet och sprickor uppstår. De initiala sprickorna fortsätter att vidgas i upp till 3 dygn.

Viktigt att tänka på när man arbetar med Spräckmedel är att det finns en risk för utblåsning, detta innebär att spräckmedlet sprutar upp ur hålet. Orsaken är att värmebildningen under den kemiska reaktionen har överstiger vattnets kokpunkt och därmed orsakar ångbildning i hålet. Vanligen beror det på höga temperaturer vid varm väder och risken ökar med större borrhålsdiameter. Det kan innebära fara då det är risk att den uppträngande späckmassan träffar den som befinner sig för nära hålet.  Det är därför viktigt att använda spräckmedel av rätt typ för temperaturen i borrhålen. Vid mycket varmt väder bör man även använda kallt vatten vid blandningen av spräckmedlet och gärna undvika att arbeta med spräckmedlet under den varmaste delen av dagen. Undvik alltid att vistas över fyllda borrhål och se till att inga obehöriga vistas över hålen. De första tre timmarna är normalt den kritiska tidsperioden för urblåsning.

Spräckning av berg med snigeldynamit

Spräckning av sten med snigeldynamit